< > wszystkie blogi

Lubię Nakurwiać Mieczem

Sztuki walki po naszemu

Pierwszy trening na sali.

1 April 2015
Gdyby ktoś powie­dział mi mie­siąc wcze­śniej, że będziemy mieli do dys­po­zy­cji salę gim­na­styczną, zro­bił­bym wiel­kie oczy i par­sk­nął śmie­chem. A tutaj pro­szę, nie skoń­czył się jesz­cze sty­czeń, a my prze­pro­wa­dzi­li­śmy pierw­szy tre­ning na zada­szo­nym, cie­plut­kim i dobrze oświe­tlo­nym obiek­cie. Jedynym minu­sem zda­wała się być śli­ska nawierzch­nia, ale jak się póź­niej oka­zało, wypra­co­wa­łem sobie na niej cał­kiem fajną, dyna­miczna i eks­plo­zywną pracę nóg, no i przy­do­mek “Fruwający” Kuba Potocki, nadany po Ślą­skich Konfrontacjach Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego (ŚKUNKS) 2012 przez Jana Chodkiewicza. (; Pierwszy tre­ning odbył się 29 stycz­nia 2010 roku. Frekwencja była cał­kiem nie­zła. Prócz naszej trójki, o któ­rej pisa­łem we wcze­śniej­szych wpi­sach, zachę­ci­li­śmy jesz­cze 3 osoby. Wszyscy prócz mnie i Łuka­sza byli cał­ko­wi­cie począt­ku­jący, dzięki czemu mie­li­śmy z Łuka­szem moż­li­wość poukła­da­nia sobie całej naszej wie­dzy i doszli­fo­wa­nia umie­jęt­no­ści. W końcu czło­wiek naj­sku­tecz­niej się uczy ucząc innych... Cały wpis dostępny jest na mojej stronie: http://kuba.potocki.org.pl/blog/pierwszy-trening-na-sali
 

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą
Autor
O blogu
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL w Bielsku-Białej. Czym jest DESW? Krótko mówiąc jest to próba rekonstrukcji szermierki przeróżną bronią białą, od miecza, poprzez włócznie, kord, szablę, rapier, szpadę, puginał, sierp, czy kosę bojową. Jeśli tylko zachowały się źródła historyczne opisujące technikę walki daną bronią, staramy się ją przywrócić do życia. Różnimy się od Ruchu Rycerskiego tym, że nie walczymy w zbroi, a repertuar ciosów i technik, na które możemy sobie pozwolić podczas walki turniejowej jest prawie nieograniczony
  • Informuj mnie o nowościach na blogu
  • RSS blogu Rilsir
Najnowsze posty
Najpopularniejsze posty

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi