<< >> wszystkie blogi

Lubię Nakurwiać Mieczem

Sztuki walki po naszemu

“DESW — Utracone Dziedzictwo” (21.12.2011).

2015-01-26 12:39:46 · Skomentuj
Po raz kolejny wrócę do wyda­rzeń sprzed kilku lat, ale tak już mam, że lubię porzą­dek chro­no­lo­giczny [drobna poprawka, mimo, że lubię porzą­dek chro­no­lo­giczny, zmie­niła mi się tro­chę kon­cep­cja pro­wa­dze­nie bloga — setki pomy­słów nawie­dza­jące mnie w nocy wzięły górę nad zami­ło­wa­niem do skru­pu­lat­nej kate­go­ry­za­cji wszyst­kiego z czym mam stycz­ność]. Zresztą, to o czym opo­wia­dam obec­nie, choćby w cyklu “Indywidualny tre­ning DESW dla począt­ku­ją­cych”, było poprze­dzone latami inten­syw­nego tre­ningu. Dobrze więc jest spoj­rzeć w prze­szłość, by uzmy­sło­wić sobie, że to co robimy w Armie, jest poważ­nym wysił­kiem zarówno inte­lek­tu­al­nym jak i fizycz­nym, i nie wystar­czy prze­czy­tać kilku tek­stów z Internetów, by zdo­być sta­tus eks­perta w jakiejś dzie­dzi­nie — a takich “eks­per­tuf” są całe rze­sze w ser­wi­sach pokroju Wykopu. Żeby przeczytać całość zapraszam do siebie: http://kuba.potocki.org.pl/blog/desw-utracone-dziedzictwo-12

“DESW — Utracone Dziedzictwo” (14.11.2011).

2015-01-11 13:54:40 · Skomentuj
Cofnę się tro­chę w cza­sie do listo­pada 2011 roku, gdy jako młoda sek­cja Army inten­syw­nie poszu­ka­li­śmy sali do tre­nin­gów na okres jesienno-zimowy. Po kilku tygo­dniach roz­mów udało nam się wyne­go­cjo­wać salę gim­na­styczną w pry­wat­nym gim­na­zjum im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, gdzie w zamian za dawa­nie wykła­dów i poka­zów mogli­śmy z niej korzy­stać 2 razy w tygodniu. Wiesz jak to jest z tre­nin­gami, jeśli tre­nu­jesz raz w tygo­dniu to wystę­puje regres umie­jęt­no­ści. Przy 2. tre­nin­gach, umie­jęt­no­ści da się utrzy­mać na sta­łym pozio­mie. Progres zaczyna się poja­wiać dopiero od 3. tre­nin­gów tygo­dniowo (ta zasada nie tyczy się osób począt­ku­ją­cych — 1 tre­ning w tygo­dniu jest lep­szy niż ogra­ni­cza­nie się do sie­dze­nia dupie i czy­ta­nia bloga jak nakur­wiać mie­czem ;P)... Po całość zapraszam do siebie: http://kuba.potocki.org.pl/blog/desw-utracone-dziedzictwo-11

Traktat Guelf 83.4 na ŚKUNKS 2014

2014-12-26 12:27:23 · Skomentuj


Warsztat prze­pro­wa­dzony przez Szabolcsa Waldmanna z węgier­skiej grupy tre­nin­go­wej Ars Ensis, pod­czas ŚKUNKS 2014 w Rybniku.
Codex Guelf 83.4 jest bar­dzo cie­ka­wym i dość nie­ty­po­wym trak­ta­tem szer­mier­czym. Jego bru­talne ilu­stra­cje z wyko­rzy­sta­niem mie­czy tre­nin­go­wych (Federschwertów), są sprzeczne z ideą walki tego typu symu­la­to­rami, które powinny zmniej­szać ryzyko kon­tu­zji. Ilustracje suge­rują, że w tur­nie­jach wal­czono ostrymi Federami, pro­mu­jąc tech­niki prze­ci­na­jące ciało, łamiące kości, czy nawet pozba­wia­jące prze­ciw­nika życia. Ciężko jed­no­znacz­nie stwier­dzić, czy cha­rak­te­ry­zo­wały się one fak­tycz­nie aż taką bru­tal­no­ścią, czy może jest to tylko efekt wybu­ja­łej wyobraźni autora.

Aby obejrzeć całość, zapraszam na moją stronę: http://kuba.potocki.org.pl/traktat-guelf-83-4

“Szach-mat!” na ŚKUNKS 2014

2014-12-17 01:19:55 · Skomentuj


Warsztat prze­pro­wa­dzony przez Martina Fabiana oraz Vladimíra Šeligę ze sło­wac­kiej grupy tre­nin­go­wej Bratislavský Šer­miar­sky Spolok, pod­czas ŚKUNKS 2014 w Rybniku.

Tematem warsz­tatu było zapre­zen­to­wa­nie pod­sta­wo­wych tech­nik walki długim mieczem, któ­rych uczą się począt­ku­jący w BŠS. Ciekawy był spo­sób w jaki prze­pro­wa­dzono warsz­tat. Wyglądał on jak stan­dar­dowy tre­ning z bar­dzo skru­pu­latną roz­grzewką oraz wyczer­pu­ją­cym “dobi­ja­niem się” na końcu. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje rów­nież element, który wiele grup tre­nin­go­wych pomija, czyli koń­cowe rozciąganie.

Całość dostępna jest na moim blogu. W sumie ponad 50 minut materiału wideo, podzielonego na 8 części.

Zapraszam: http://kuba.potocki.org.pl/szach-mat-na-skunks-2014

Od tego się zaczęło.

2014-12-12 01:43:00 · Skomentuj

Początki tre­ningu sztuk walki są naprawdę trudne. Jednak mimo powol­nych postę­pów nie warto się znie­chę­cać. Każdy, nawet naj­mniej­szy ele­ment wyuczony po dłu­gich godzi­nach wyle­wa­nia krwi i potu zasłu­guje na pochwałę. Nieważne w jakim tem­pie przy­swa­jasz wie­dzę — 
DESW to nie sprint. Zresztą, tre­nu­jąc przez całe życie 2 razy dzien­nie, 7 dni w tygo­dniu, może się oka­zać, że nie opa­nu­jesz do per­fek­cji całej wie­dzy zapi­sa­nej w daw­nych manu­skryp­tach. W końcu, jaki­kol­wiek pro­gres jest lep­szy od stagnacji.

Lubię Nakurwiać Mieczem

2014-12-06 14:29:59 · Skomentuj
Krótki trailer Indywidualnego Treningu DESW dla Początkujących. Zmontowałem go na potrzeby strony głównej mojego kanału.

https://www.youtube.com/watch?v=WCqvAvZk9c4

Utracone Dziedzictwo - prawie Utracone Dziewictwo

2014-12-01 21:11:00 · Skomentuj
W przeciwieństwie do utraconego dziewictwa, utracone dziedzictwo można odzyskać. Tak właśnie się dzieje w przypadku naszych rodzimych, europejskich sztuk walki z okresu średniowiecza i wczesnego renesansu.

4 najpopularniejsze pozycje dla Długiego

2014-11-14 02:52:38 · Skomentuj
I ćwiczenia jak się w nich sprawnie poruszać https://www.youtube.com/watch?v=gnmg8F78fGk

Gra wstępna

2014-11-12 21:11:13 · Skomentuj
Pamiętajcie, że przed zabawą Długim trzeba się dobrze rozgrzać (: https://www.youtube.com/watch?v=jw3SeMrBKiU

Ochrona przed penetracją Długiego

2014-11-11 17:49:14 · Skomentuj
Opis sprzętu, jaki potrzebny jest do trenowania fechtunku długim mieczem. https://www.youtube.com/watch?v=HySOE_-uv_c
Autor
O blogu
  • Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL w Bielsku-Białej. Czym jest DESW? Krótko mówiąc jest to próba rekonstrukcji szermierki przeróżną bronią białą, od miecza, poprzez włócznie, kord, szablę, rapier, szpadę, puginał, sierp, czy kosę bojową. Jeśli tylko zachowały się źródła historyczne opisujące technikę walki daną bronią, staramy się ją przywrócić do życia. Różnimy się od Ruchu Rycerskiego tym, że nie walczymy w zbroi, a repertuar ciosów i technik, na które możemy sobie pozwolić podczas walki turniejowej jest prawie nieograniczony
Najnowsze posty
Najpopularniejsze posty
Moje pliki
Moje albumy w Szaffie
Linki
Statsy bloga
  • Postów: 23
  • Komentarzy: 0
  • Odsłon: 9351

Napędzana humorem dzięki Joe Monsterowi